Bạn có nắm rõ cách sử dụng các cụm từ như shorter than  exactly the same as hay chưa? Hãy cùng tìm hiểu các ví dụ sau để xem cấu trúc so sánh sẽ được bổ nghĩa như thế nào trong tiếng Anh.

He's much shorter than his brother.
Our hotel room was exactly the same as the photos showed.

Có nhiều cách để so sánh sự vật, sự việc trong tiếng Anh. Chúng ta cũng có thể bổ nghĩa cho cấu trúc so sánh để nhấn mạnh mức độ của sự khác biệt.

  • Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc as Adj as khi so sách hai sự vật, sự việc giống nhau hoặc cấu trúc not as Adj as để thể hiện sự khác biệt.

Her hair is as long as mine.
It's not as sunny as yesterday.

  • Chúng ta cũng có thể sử dụng các cụm từ như different from, similar to và the same as.

England is different from the United Kingdom.
His car is similar to mine.
The results from the first test are the same as the results from the second test.

Miêu tả sự khác biệt lớn

  • Chúng ta có thể sử dụng much, so much, a lot, even hoặc far cùng các tính từ so sánh.

Sales in July were a lot higher than sales in June.
He was far less experienced than the other applicant.

  • Chúng ta có thể sử dụng nowhere near với as Adj as.

The interview was nowhere near as difficult as the written exam.

  • Chúng ta có thể dùng very, really, completely hoặc totally với different from.

They may be twins, but they're completely different from each other.

Miêu tả sự khác biệt nhỏ

  • Chúng ta dùng slightly, a little, a bit, a little bit hoặc not much với tính từ so sánh.

The number of registrations has been slightly lower than we expected.
Houses in my city are not much more expensive than flats.

  • Chúng ta sử dụng almost, nearly, not quite, roughly, more or less hoặc about với as Adj as và the same as.

She's almost as old as I am.
The figures are more or less the same for May and June.

  • Chúng ta có thể sử dụng very hoặc really với similar to.

My son looks really similar to my father when he was that age.

Miêu tả sự giống nhau

  • Chúng ta sử dụng exactly the same as hoặc just as Adj as để nhấn mạnh sự không khác biệt.

My grandma's cakes still taste exactly the same as when I was a child!
A new phone can be just as expensive as a new computer these days.

Xem thêm

Thông tin liên quan