©

British Council

Hội đồng Anh kiến tạo các cơ hội quốc tế cho người dân tại Vương quốc Anh và các nước khác; đồng thời xây dựng niềm tin giữa mọi người trên toàn thế giới. Một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động của Hội đồng Anh là nâng cao tính đa dạng.

Chính sách Bình đẳng, Đa dạng và Hòa nhập giúp chúng tôi đảm bảo không có sự phân biệt đối xử trong công tác tuyển dụng, duy trì, đào tạo và phát triển nhân viên, không phân biệt về tuổi tác, tình trạng khuyết tật, giới tính bao gồm chuyển giới, HIV/AIDS, tình trạng hôn nhân bao gồm kết hợp dân sự (mối quan hệ hợp pháp giữa hai cá nhân đồng giới), thai sản, quan điểm chính trị, chủng tộc/dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng, khuynh hướng tình dục, nền tảng kinh tế - xã hội, lịch sử án tích, là thành viên Ban chấp hành công đoàn hoặc thành viên công đoàn, mô hình làm việc, có hoặc không có người phụ thuộc, hoặc bất cứ các nhân tố không liên quan khác. 

Chúng tôi luôn tuân thủ và đẩy mạnh nhận thức về quyền bình đẳng bằng lời nói và hành động nhằm tránh việc phân biệt đối xử trở thành nguyên nhân chính tạo ra rào cản cho việc tiếp cận với các cơ hội bình đẳng, hòa nhập và nhân quyền. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thêm chính sách của Hội đồng Anh về bình đẳng, đa dạng và hòa nhập.

Xem thêm