Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế của Vương quốc Anh làm việc với mục tiêu phát triển quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục.

Trong công tác của mình, chúng tôi gặp nhiều trẻ em và người lớn có khả năng gặp rủi ro vì nhiều lý do khác nhau. Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường an toàn, trong đó, không trẻ em hoặc người lớn nào bị tổn hại hoặc bóc lột khi tiếp xúc với chúng tôi.

Hội đồng Anh cam kết:

  • tuân theo các luật định và tiêu chuẩn của Vương quốc Anh và Quốc tế, cũng như đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương
  • trân trọng, tôn trọng và lắng nghe trẻ em cũng như người lớn
  • giảm thiểu và quản lý các tình huống có thể xảy ra lạm dụng/xâm hại, thông qua việc duy trì các hệ thống, quy trình bảo vệ vững mạnh, lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và vận hành các hệ thống bảo đảm an toàn
  • chia sẻ các thực hành hiệu quả về bảo đảm an toàn và thông tin liên quan đến các quan ngại về bảo đảm an toàn với những bên liên quan, bảo mật thông tin, cũng như kêu gọi sự tham gia của trẻ em và người lớn trong điều kiện cho phép
  • hành động và tiến hành điều tra những nghi ngờ về lạm dụng/xâm hại một cách phù hợp

Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân sự đảm bảo rằng hành vi của họ tuân thủ theo bản tuyên bố chính sách toàn cầu này. 

Chúng tôi cũng yêu cầu khách hàng, đối tác và nhà cung cấp phải biết bản tuyên bố chính sách toàn cầu này và triển khai các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ chính sách.

Chúng tôi sẽ cung cấp các nguồn lực đầy đủ và thích hợp để thực hiện chính sách này và đảm bảo chính sách được truyền thông rộng rãi trong toàn tổ chức, cũng như được tất cả nhân viên, đối tác và khách hàng hiểu rõ.

Hàng năm, Hội đồng Anh sẽ xem xét lại bản tuyên bố về chính sách toàn cầu này để phản ánh những thay đổi về pháp lý và các quy định mới, cũng như để đảm bảo thực thi chính sách hiệu quả.

Bản tuyên bố chính sách toàn cầu này được ông Scott McDonald, Giám đốc Điều hành của Hội đồng Anh, phê duyệt vào tháng 04 năm 2023 và sẽ được xem xét phê chuẩn lại vào tháng 03 năm 2024.

Định nghĩa:

Trẻ em được Hội đồng Anh định nghĩa là bất kỳ ai chưa qua sinh nhật thứ 18 (theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em 1989), không phân biệt độ tuổi trưởng thành ở quốc gia sở tại nơi trẻ cư trú hay ở quê hương của trẻ.

Người lớn có khả năng gặp rủi ro được định nghĩa là bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên:

  • người tự xác định là không thể tự chăm sóc hoặc bảo vệ bản thân trước những tổn hại, bóc lột hoặc việc bị bỏ rơi; và/hoặc
  • được hiểu là đang gặp rủi ro, có thể do già yếu, vô gia cư, các vấn đề về sức khỏe tâm thần hoặc thể chất, suy giảm khả năng học tập hoặc thể chất, và/hoặc bị ảnh hưởng bởi thảm họa hoặc xung đột.