Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. 

Chúng tôi tin rằng việc bảo vệ trẻ em sẽ hiệu quả khi đó là trách nhiệm của mọi người. Chúng tôi nhận ra rằng việc chăm sóc và hạnh phúc trẻ em là nhiệm vụ tối cao và rằng mọi trẻ em đều có quyền được bảo vệ một cách bình đẳng khỏi tất cả các nguy hại hay lạm dụng.

Hội đồng Anh nhận thức rõ rằng trách nhiệm nền tảng của chúng tôi chính là chăm sóc mọi trẻ em tham gia hay có ảnh hưởng từ các hoạt động hay chương trình của chúng tôi. Trách nhiệm này bao gồm cả việc bảo vệ các em khỏi mọi sự tổn hại hay nguy cơ bị tổn hại là kết quả của:

  • việc không tuân thủ đúng nguyên tắc của nhân viên hoặc đối tác 
  • việc thực hiện các hoạt động kém chất lượng
  • việc thiết kế hoặc triển khai chương trình hay hoạt động không đạt tiêu chuẩn.

Chúng tôi, trong khả năng có thể thực hiện được, sẽ tuân theo luật và tiêu chuẩn của Vương quốc Anh cũng như các bộ luật tương ứng tại mỗi nước sở tại nơi chúng tôi hoạt động, và chúng tôi cũng sẽ tuân thủ điều số 19 của Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền Trẻ em (UNCRC) 1989.

Theo định nghĩa của Hội đồng Anh, trẻ em là bất cứ đối tượng nào dưới 18 tuổi (UNCRC 1989) bất kể quy định tuổi trưởng thành của nước nơi trẻ sống hoặc quê hương của trẻ.

Hội đồng Anh cam kết sẽ:

  • đánh giá, trân trọng và lắng nghe trẻ
  • đảm bảo mọi yêu cầu phải được thực hiện khi tuyển dụng nhân viên
  • áp dụng các hệ thống và quy trình bảo vệ trẻ em cho nhân viên
  • phổ biến kiến thức chung về các vấn đề bảo vệ trẻ em và đảm bảo các vấn đề này được được thông báo trong kế hoạch và hoạt động của nhân viên
  • chia sẻ thông tin về bảo vệ trẻ em và các hoạt động tốt với bản thân trẻ, và bố mẹ/người bảo hộ
  • chia sẻ thông tin về những lo ngại với các cơ quan phụ trách, và khuyến khích sự tham gia một cách phù hợp của cha mẹ trẻ và trẻ
  • quản lý hiệu quả đội ngũ nhân viên thông qua cơ chế giám sát, hỗ trợ và đào tạo.

Chúng tôi sẽ cung cấp các nguồn lực phù hợp để thực hiện chính sách này và sẽ đảm bảo chính sách này được truyền tải và được nhận thức đúng.

Hội đồng Anh sẽ rà soát chính sách này hàng năm để cập nhập thay đổi về chính sách, luật pháp và đảm bảo hoạt động tốt nhất. 

Tuyên bố chính sách toàn cầu này được thông qua bởi Ngài Ciarán Devane, Tổng Giám đốc Hội đồng Anh toàn cầu vào tháng Ba năm 2020 và tuyên bố này sẽ được kiểm tra xem xét lại vào tháng Ba năm 2021.