Các hoạt động trong lĩnh vực xã hội của chúng tôi nhằm hỗ trợ người dân và các thể chế đóng góp cho một thế giới hòa nhập, cởi mở và thịnh vượng hơn đồng thời kết nối những vấn đề địa phương với bối cảnh toàn cầu trong các lĩnh vực khác nhau từ hành động xã hội tới các vấn đề về tính đa dạng và các vấn đề của thanh niên. 

Chúng tôi tiến hành các chương trình hợp tác với các tổ chức địa phương và quốc tế chuyên về các lĩnh vực như doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp xã hội, bình đẳng cơ hội và đa dạng, di trú, sự hòa nhập và tham gia xã hội, cũng như tính công dân chủ động.

Trong phần này