Chương trình Kết nối vì Khí hậu sẽ mang mọi người trên toàn thế giới đến gần nhau để ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu. Hãy đến với những ý tưởng, sáng kiến và thay đổi thông qua văn hóa nghệ thuật, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh. 

Cùng nhau kết nối vì hành tinh của chúng ta – hãy chung tay thay đổi thế giới. 
(Một số nội dung chỉ có bằng tiếng Anh)