Làm việc tại Hội đồng Anh sẽ mang đến cho bạn cơ hội đặc biệt để có kinh nghiệm và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực quan hệ văn hóa quốc tể.

Bạn sẽ trở thành thành viên của một tổ chức hiện đại, phát triển liên tục và có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Công việc của chúng tôi mang đến cho bạn lĩnh vực hoạt động linh hoạt, chủ động và sáng tạo trong một môi trường rất nhiều cảm hứng và sự hỗ trợ dành cho từng cá nhân. 

CHÚNG TÔI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG VÀ ĐA DẠNG

Hội đồng Anh tin tưởng tuyệt đối rằng tất cả trẻ em đều có những khả năng riêng và là mối quan tâm ở mọi nơi trên thế giới. Hội đồng Anh công nhận quyền được bảo vệ của mỗi trẻ em trước mọi hình thức ngược đãi theo điều số 19 của Công ước về Quyền Trẻ em của Liên Hợp Quốc (UNCRC) 1989. 

Xem các thông báo tuyển dụng đang có hiệu lực

You can find information about current vacancies and resources to support your application by clicking on the link below.
https://careers.britishcouncil.org/

Xem thêm