Hội đồng Anh hỗ trợ giảng viên và các nhà giáo dục phát triển kỹ năng giảng dạy tiếng Anh và kỹ năng ngôn ngữ thông qua bằng cấp của chúng tôi, các khóa đào tạo cấp chứng chỉ dạy học tiếng Anh, các sự kiện mạng lưới và nguồn tài liệu phong phú về dạy và học tiếng Anh.

Trong phần này