Trong năm vừa qua, đã có hơn 3.5 triệu người thi cùng British Council. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các kỳ thi đa dạng tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, từ những bài kiểm tra trình độ anh ngữ đến các chứng chỉ học thuật và chuyên môn.

Trong mục này