©

British Council

Biến đổi Khí hậu và Giáo dục cho Trẻ em gái tại ASEAN – vòng tròn luẩn quẩn hay vấn đề đạo đức? là chương trình do Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh & Bắc Ai-len tài trợ nhằm nâng cao nhận thức về sự tác động qua lại giữa giáo dục trẻ em gái và biến đổi khí hậu của những người trẻ, giáo viên, nhà giáo dục cũng như những nhà hoạch định chính sách tại 10 quốc gia ASEAN và Đông Timor và có thể được mở rộng ra các khu vực khác. Chương trình cung cấp nguồn tài liệu và nền tảng sử dụng trong nhà trường nhằm thu hút và trao quyền cho các bạn trẻ thảo luận và trình bày những vấn đề cũng như đề xuất các giải pháp đến các tổ chức liên quan nhằm cùng phối hợp hành động để giải quyết vấn đề. 

In this section