©

Hội đồng Anh

Chương trình Kết nối Thanh niên của Hội đồng Anh nhằm tạo ra những cơ hội mới và môi trường tích cực để đào tạo kỹ năng mềm cho người trẻ bên cạnh các chương trình đào tạo chính quy. Trong phần này, bạn có thể tìm thấy các thông tin về hoạt động của chúng tôi, các chương trình chúng tôi hỗ trợ và truy cập báo cáo, tài liệu và dữ liệu hữu ích về các hoạt động phát triển thanh niên trên toàn thế giới.  

Công việc của chúng tôi 

Thông qua các sáng kiến của mình, chúng tôi mong muốn trao quyền cho người trẻ trong độ tuổi từ 18–35 trên toàn thế giới góp phần xây dựng một xã hội ổn định và gắn kết, đồng thời đại diện cho cộng đồng của họ ở cấp địa phương, khu vực và quốc gia. Chúng tôi hỗ trợ họ bằng cách kết nối và tạo lập một mạng lưới thanh niên trẻ để giải quyết các vấn đề xã hội. Mạng lưới này giúp họ vượt qua những khác biệt về mặt văn hóa để cùng hành động tích cực trước những thách thức toàn cầu lớn ảnh hưởng đến cuộc sống và cộng đồng.  

Chương trình toàn cầu của chúng tôi nhằm trang bị các kỹ năng mềm và thiết lập mạng lưới cần thiết cho người trẻ để: 

  • xây dựng cuộc sống phong phú.
  • tích cực tham gia hoạt động phát triển kinh tế – xã hội.
  • hành động vì các vấn đề địa phương và toàn cầu.  

Chương trình Kết nối Thanh niên của chúng tôi cũng bao gồm nhiều chương trình và dự án được thực hiện thay mặt cho các tổ chức tài trợ quốc tế. Tại Việt Nam, chúng tôi phối hợp với tổ chức địa phương để xây dựng và triển khai hai dự án mang tên "Nâng cao năng lực chống chịu của thanh niên với tác động của biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long" (Y–CoRe) và "Kỹ năng về Khí hậu Việt Nam – Hạt giống cho chuyển đổi xanh" tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

In this section