©

Trường Đại học Cần Thơ

Tiếp nối thành công từ Giai đoạn 1, dự án tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 nhằm tạo ra các tác động toàn diện, thúc đẩy năng lực tự ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng thông qua nhiều hoạt động khác nhau.  

Hội đồng Anh phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, trường Đại học Cần Thơ triển khai dự án ‘Nâng cao năng lực chống chịu của thanh niên với tác động của biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long’ (Y-CoRe) từ năm 2023 đến năm 2025. Xem thêm các hoạt động đã triển khai trong Giai đoạn 1 tại đây

Kế hoạch hoạt động Giai đoạn 2:

Giai đoạn 2 dự án Y-CoRe sẽ mở rộng đối tượng sang các nhóm giảng viên các trường đại học, sinh viên và cộng đồng để tiếp tục duy trì và phát triển mạng lưới thanh niên vùng Đồng bằng sông Cửu Long:

  • Tập huấn thành viên nòng cốt cho 30 giảng viên đại học và các nhà lãnh đạo thanh niên trẻ.
  • Tập huấn lan tỏa cho sinh viên và thanh niên tại cộng đồng địa phương để phát triển các ý tưởng dự án về khí hậu và bình đẳng giới với nhiều cách tiếp cận khác nhau (nghệ thuật, truyền thông, đổi mới sáng tạo, giáo dục...).
  • Cấp vốn hạt giống cho các sáng kiến của thành viên tham gia dự án nhằm hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và bất bình đẳng giới.
  • Tổ chức các buổi Hội thảo thu hoạch và Đối thoại Thanh niên để trình bày kết quả của các dự án lồng ghép vơi chiến lược quốc gia của Vương quốc Anh và Việt Nam.
  • Lồng ghép nội dung tập huấn của dự án của Hội đồng Anh vào nội dung giảng dạy tại Trường Đại học Cần Thơ và các trường đại học tham gia dự án.

Tổng kết Giai đoạn 2 (tiếp tục cập nhật):

12-13 tháng Môt năm 2024: Chương trình họp tham vấn các bên liên quan

Chương trình họp với các bên liên quan, bao gồm sinh viên, giảng viên và đại diện các tổ chức chính phủ và phi chính phủ nhằm tham vấn về việc lồng ghép hoạt động phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và môi trường vào nội dung giảng dạy tại các trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Thông tin liên quan