Giới thiệu chung

Dự án phát triển lãnh đạo trẻ đã được Hội đồng Anh Việt Nam triển khai nhằm hỗ trợ sự phát triển của các bạn trẻ và giúp họ thực hiện một chuỗi các chương trình mang tính sáng tạo và hiệu quả cao. Dự án thu hút sự tham gia của các lãnh đạo thanh niên trẻ và hỗ trợ việc hình thành các sáng kiến tổ chức hoạt động cho thanh niên đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng.

Tác động xã hội đạt được thông qua các dự án thanh niên có tính hiệu quả và bền vững được thực hiện bởi chính các tổ chức Đoàn Thanh niên địa phương với sự hỗ trợ của các bên với mục tiêu trang bị và trao quyền cho các thủ lĩnh thanh niên tương lai của Việt nam. 

Mục tiêu của chúng tôi

Mục tiêu dài hạn của dự án là trang bị cho các thủ lĩnh thanh niên các kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng và triển khai các dự án thanh niên bền vững. Thông qua những dự án này, chúng tôi sẽ:

 • hỗ trợ nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh niên trẻ tại địa phương thông qua những hoạt động phát triển thanh niên đầy tính sáng tạo và hiệu quả
 • tạo lập một môi trường học tập để đào tạo kỹ năng cho các thành viên với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực liên quan tới sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội 
 • tạo lập một mạng lưới thanh niên trẻ quan tâm tới lĩnh vực sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội
 • tăng cường khả năng của giới trẻ để hành động cho một xã hội tốt hơn bằng cách học hỏi về lĩnh vực sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội.

Mục tiêu của chúng tôi

Sự lớn mạnh của Việt Nam sẽ được duy trì và phát huy bởi những bạn trẻ. Mục tiêu trước mắt của dự án là:

 • Quảng bá khái niệm sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội trong các tổ chức thanh niên tại Việt Nam
 • Đóng góp cho cộng đồng bằng việc tăng cường năng lực cho các Lãnh đạo thanh niên thông qua phương thức tiếp cận mới đối với các hoạt động dành cho thanh niên 
 • Tạo dựng nền tảng cho việc giao lưu và chia sẻ những ý tưởng làm thế nào để phát triển và hỗ trợ thanh niên địa phương
 • Khuyến khích các cá nhân và tổ chức đưa cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội vào thực tiễn
 • Hợp tác trong việc phát triển thêm nhiều ý tưởng và chia sẻ kinh nghiệm
 • Cung cấp tài liệu tham khảo về sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội cho các tổ chức thanh niên địa phương 

Những hỗ trợ của chúng tôi

 • Có rất nhiều cơ hội dành cho các lãnh đạo thanh niên và tổ chức của họ khi hợp tác với chúng tôi:
 • Cùng hợp tác để triển khai phương thức tiếp cận mới mang tên “Công dân Tích cực” vào trong các hoạt động và dự án của thanh niên
 • Tạo lập các mạng lưới mở rộng với các quốc gia và các vùng trên thế giới để củng cố sự hiểu biết về văn hóa và đời sống của các nước khác.
 • Tìm kiếm các cơ hội tiếp cận với các giảng viên và diễn giả quốc tế để được chia sẻ về kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên và các dự án doanh nghiệp xã hội
 • Thúc đẩy khả năng hợp tác đối tác với các dự án có liên quan.

Tìm hiểu thêm thông tin 

Để biết thêm thông tin về dự án này, hãy liên hệ với nhóm dự án Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo trẻ. 

Thông tin liên quan