Rà soát các kết quả nghiên cứu, báo cáo, tài liệu về phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn sẽ là một phần của công việc ©

Mat Wright

Từ Hậu trường tới Tương lai
Một dự án đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc hỗ trợ di cư an toàn tại Việt Nam (2021 – 2024)

Hội đồng Anh phối hợp với đối tác là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu dự án Từ Hậu trường tới Tương lai – một dự án kéo dài ba năm do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ. 

Từ Hậu trường tới Tương lai là một dự án hành động xã hội sử dụng văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo để đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội qua việc hỗ trợ di cư an toàn tại Việt Nam.

Dự án được triển khai tại năm địa phương trọng điểm là Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Để biết thêm thông tin về dự án vui lòng truy cập tại đây.

Hội đồng Anh tìm kiếm một chuyên gia hoặc một nhóm chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn. Để ứng tuyển vui lòng hoàn thiện mẫu hồ sơ dưới đây và gửi về vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 30.09.2021.

Dưới đây là những thông tin cần thiết để các bên quan tâm chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển.

Mục đích công việc

Mục đích của công việc này là tạo dựng được một bộ thông tin chuyên sâu về phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn. Bộ thông tin này sẽ được người sử dụng tra cứu, tham chiếu hoặc tham khảo để xây dựng nội dung cho các khóa tập huấn và phát triển các kế hoạch hành động tại địa phương, cũng như để thiết kế các thông điệp truyền thông nhằm cung cấp những thông tin hữu ích và vận động các bên liên quan cùng chung tay phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn.

Đối tượng tham gia thực hiện các hoạt động tập huấn và lập kế hoạch hành động là các tổ chức đoàn thể quần chúng (ví dụ: Đoàn thanh niên) tại các địa phương trọng điểm của dự án. Đối tượng hướng đến của các hoạt động tập huấn, lập kế hoạch hành động và truyền thông là các thành phần đa dạng trong xã hội, bao gồm các cơ quan tổ chức đoàn thể, khối kinh tế tư nhân và cộng đồng, đặc biệt là đối tượng thanh niên ở khu vực đô thị, bán nông thôn và nông thôn tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc này bao gồm bốn nội dung chính với ước tính số ngày làm việc tương ứng như sau:

Nội dung công việc Ước tính số ngày làm việc
1. Nghiên cứu: 
Rà soát các kết quả nghiên cứu, báo cáo, tài liệu về phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn sẵn có của dự án để chắt lọc những thông tin cần thiết và có liên quan cho mục đích công việc mới. 
Ước tính khoảng từ 10 – 15 các loại tài liệu, với độ dài từ 10 – 50 trang mỗi tài liệu. 
5 ngày
2. Khảo sát:
Thiết kế một bảng khảo sát tại địa phương để thu thập thông tin mới, cập nhật, và có liên quan trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn từ các địa phương trọng điểm của dự án.
Ước tính 2 ngày để phát triển bộ khảo sát bao gồm các biểu mẫu cần thiết và hướng dẫn thực hiện khảo sát, 1 ngày để tập huấn cho các bên tham gia thực hiện khảo sát cách thức sử dụng các biểu mẫu và cách tiến hành khảo sát, và 2 ngày để tổng kết kết quả khảo sát. 
5 ngày
3. Xây dựng bộ thông tin chuyên sâu
Từ việc rà soát các tư liệu sẵn có, kết hợp với kết quả khảo sát thu thập được từ địa phương, tiến hành xây dựng một bộ thông tin chuyên sâu về phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn.
14 ngày
4. Workshop và tư vấn chuyên môn
Thực hiện một workshop giới thiệu nội dung bộ thông tin chuyên sâu với các đối tượng sử dụng.
1 ngày
5. Tư vấn chuyên môn
Tư vấn về chuyên môn cách sử dụng thông tin trong bộ thông tin chuyên sâu này cho các đối tượng sử dụng trong thời hạn 1 năm kể từ khi hoàn thiện. Việc tư vấn sẽ được tiến hành qua email thông qua người liên lạc của Hội đồng Anh, đảm bảo thời lượng không quá 5 ngày làm việc (ví dụ: mỗi tháng không quá 3 giờ trả lời email hay mỗi tháng không quá 3 email).
1 ngày
Tổng số ngày làm việc:  30 ngày*

* Lưu ý: Số ngày làm việc được ước tính cho 1 người. Nếu công việc được thực hiện bởi hơn một người thì sẽ được phân chia tương ứng. Ví dụ: nếu có 2 người cùng thực hiện nội dung công việc thì tổng số ngày làm việc của 2 người sẽ là 30 ngày.

Yêu cầu về kết quả đầu ra

Dưới đây là yêu cầu về hai kết quả đầu ra chính của công việc. Ngoài ra, các kết quả phụ để phục vụ cho kết quả chính sẽ được bàn bạc và thống nhất cụ thể sau.

Bộ khảo sát bao gồm các biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện khảo sát

Yêu cầu về nội dung của bộ khảo sát này là nhằm thu thập ba loại thông tin cập nhật nhất với tình hình ở các địa phương trọng điểm của dự án, bao gồm:

(i) Thông tin trong công đồng về tình hình di cư tại địa phương, theo hiểu biết của người địa phương;
(ii) Thông tin trong cộng đồng về những nhân tố được cho là ảnh hưởng đến quyết định di cư của người địa phương, theo quan điểm của người địa phương, đặc biệt lưu ý về các nhân tố văn hóa, xã hội ngoài các nhân tố kinh tế;
(iii) Thông tin về các công ty, doanh nghiệp, tổ chức liên quan đến việc di cư (ví dụ: công ty xuất khẩu lao động) tại địa phương, hoặc không liên quan nhưng có tiềm năng đóng góp để hỗ trợ đảm bảo di cư an toàn tại địa phương.

Các biểu mẫu và hướng dẫn thực hiện khảo sát cần có thông tin ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ, tổ chức thông tin một cách khoa học, có thể cho phép việc sử dụng phần mềm hay ứng dụng công nghệ để việc thu thập thông tin và tổng hợp kết quả được nhanh chóng và thuận lợi nhất. Việc xây dựng bộ khảo sát cần được lấy ý kiến đóng góp của các bên triển khai khảo sát là các tổ chức đoàn thể tại địa phương (ví dụ: Đoàn thanh niên cơ sở). Lưu ý về việc bên triển khai khảo sát không có chuyên môn sâu về lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người hay hỗ trợ di cư an toàn, vì vậy cần có những hướng dẫn cụ thể về mặt chuyên môn (ví dụ: cách chọn mẫu hay đối tượng để phỏng vấn thu thập thông tin, số lượng mẫu, v.v.).

Bộ thông tin chuyên sâu về phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn

Cấu trúc của bộ thông tin chuyên sâu về phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn này tùy thuộc vào đề xuất của chuyên gia thực hiện công việc. Tuy nhiên, để phục vụ tốt nhất cho mục đích của việc sử dụng bộ thông tin chuyên sâu này, chúng tôi gợi ý có thể bao gồm (không giới hạn) các loại thông tin như sau:

Nhóm thông tin thứ nhất: Thông tin về nạn buôn bán người và di cư không an toàn (Tối đa 50 trang A4)

(i) Các định nghĩa, khái niệm, quan niệm, tình huống, trường hợp v.v.. thường gặp trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn;
(ii) Hiểu biết cơ bản về tình hình nạn buôn bán người và di cư không an toàn ở Việt Nam, bao gồm các số liệu và thông tin xác thực, đáng tin cậy cho mỗi địa phương trọng điểm của dự án;
(iii) Thông tin (hay dữ liệu) về nạn buôn bán người và di cư tại địa phương từ các nguồn thông tin chính thống, các kết quả nghiên cứu, báo cáo đáng tin cậy; 
(iv) Thông tin về tình hình hay thực trạng di cư an toàn và không an toàn mà người di cư là người ở các địa phương trọng điểm của dự án, theo hiểu biết trong cộng đồng;
(v) Thông tin về những nhân tố được cho là ảnh hưởng đến quyết định di cư của người địa phương, theo quan điểm của người địa phương;

Nhóm thông tin thứ hai: Thông tin hữu ích cho việc phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn (Tối đa 50 trang A4)

(i) Thông tin hữu ích để giúp người địa phương tránh được việc trở thành nạn nhân của nạn buôn bán người hay di cư không an toàn theo các nguồn chính thống, các kết quả nghiên cứu, báo cáo đáng tin cậy;
(ii) Thông tin chính thống về những dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của nhà nước tại các địa phương;
(iii) Thông tin chính thống về các địa chỉ hay nơi liên lạc cho việc cung cấp thông tin hoặc khai báo, tố cáo về những trường hợp nghi ngờ là liên quan tới nạn buôn bán người;
(iv) Thông tin về những nơi cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ cho những người có nhu cầu di cư để đảm bảo di cư an toàn, bao gồm cả những nơi do nhà nước quản lý, hay của các tổ chức đoàn thể quần chúng hoặc tự nguyện;
(v) Thông tin không chính thống (top tips) cho những người có nhu cầu di cư để đảm bảo di cư an toàn (ví dụ: dựa vào đúc kết của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn người và hỗ trợ di cư an toàn, dựa vào kinh nghiệm những người đi trước).

Yêu cầu của bộ thông tin này là sử dụng các số liệu chính thống, đáng tin cậy, có trích nguồn và có thể được sử dụng trong truyền thông đại chúng. Do mục đích sử dụng bộ thông tin chuyên sâu này là để người sử dụng có thể bóc tách thông tin và lồng ghép vào các hoạt động tập huấn, lập kế hoạch hành động và truyền thông, nên thông tin cung cấp cần ngắn gọn, rõ ràng, và cấu trúc một cách khoa học để người sử dụng dễ dàng tra cứu, tham chiếu, tham khảo. Do đối tượng sử dụng bộ thông tin chuyên sâu này không phải là những người chuyên làm việc trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người hay hỗ trợ di cư an toàn, nên ngôn ngữ sử dụng và cách thức diễn đạt cần đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng cho các đối tượng không chuyên.

Thời gian thực hiện

Trong vòng 3 tháng theo các mốc thời gian như sau:

Mốc Thời gian
Hội đồng Anh thông báo mời nộp hồ sơ 13.09.2021
Hạn cuối nhận hồ sơ ứng tuyển 30.09.2021
Ký hợp đồng tư vấn 15.09.2021
Thực hiện công việc 15.10.2021 - 15.01.2021
Tư vấn tối đa đến 14.10.2022
Kết thúc hợp đồng 14.10.2022

Yêu cầu của bộ thông tin này là sử dụng các số liệu chính thống, đáng tin cậy, có trích nguồn và có thể được sử dụng trong truyền thông đại chúng. Do mục đích sử dụng bộ thông tin chuyên sâu này là để người sử dụng có thể bóc tách thông tin và lồng ghép vào các hoạt động tập huấn, lập kế hoạch hành động và truyền thông, nên thông tin cung cấp cần ngắn gọn, rõ ràng, và cấu trúc một cách khoa học để người sử dụng dễ dàng tra cứu, tham chiếu, tham khảo. Do đối tượng sử dụng bộ thông tin chuyên sâu này không phải là những người chuyên làm việc trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người hay hỗ trợ di cư an toàn, nên ngôn ngữ sử dụng và cách thức diễn đạt cần đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu, dễ sử dụng cho các đối tượng không chuyên.

Ngân sách thực hiện:

Hội đồng Anh sẽ chi trả phí tư vấn cho tổng số ngày làm việc và tất cả các chi phí phát sinh từ việc thực hiện công việc (như công tác phí nếu có yêu cầu di chuyển dựa trên chứng từ thực chi) theo định mức của UN-EU cho các dự án phát triển tại Việt Nam. Tham khảo định mức tại đây.

Tiêu chí lựa chọn 

 Tiêu chí Điểm
Trình độ chuyên môn của ứng viên trong lĩnh vực phòng chống nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn dựa trên kinh nghiệm làm việc 30%
Khả năng đảm nhận thực hiện yêu cầu công việc đề ra (dựa trên các mẫu kết quả công việc tương tự do ứng viên cung cấp) 30%
Đề xuất cách thức thực hiện phù hợp với yêu cầu công việc 20%
Đề xuất thời gian thực hiện phù hợp với yêu cầu công việc 10%
Đề xuất chi phí thực hiện công việc hợp lý 10%
Tổng 100%

Cách thức nộp hồ sơ ứng tuyển
Vui lòng tải mẫu đơn dưới đây, điền đầy đủ thông tin và gửi tới địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 30.09.2021.

Cần thêm thông tin?
Vui lòng gửi thư về địa chỉ vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 20.09.2021.