Hội thảo Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam, Hà Nội, Tháng Tư 2019 ©

British Council Viet Nam

21.11.2023 
Bảo tàng Hà Nội 

 Xây dựng Thương hiệu và Phát triển Nguồn lực 

Việc trở thành thành phố sáng tạo mở ra một chặng đường mới cho việc xây dựng thương hiệu và bản sắc của một thành phố. Sự kiện này gợi ra trao đổi với những thành phố văn hóa và sáng tạo lâu năm như Belfast, Derry~Londonderry và Dundee và để cùng chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận các cơ hội hợp tác tạo dựng và phát triển thương hiệu Thành phố Sáng tạo Thiết kế Hà Nội trong tương lai. 

Trong trang này