©

British Council in Vietnam

Một dự án đồng hành với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc hỗ trợ di cư an toàn tại Việt Nam 2021 – 2024

Hội đồng Anh cùng phối hợp với các đối tác là Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu dự án Từ Hậu trường tới Tương lai – một dự án kéo dài ba năm do Liên minh châu Âu và Chính phủ Anh đồng tài trợ.

Xem thêm thông tin tại trang web, FacebookYouTube của dự án.

Trong trang này