Tìm hiểu dự thảo nội dung chương trình:

Giới thiệu
Hà Nội Thành phố Sáng tạo Thiết kế - Nhìn lại một chặng đường  
Belfast – Chiến lược của thành phố âm nhạc 'Music Matters'  
Hà Nội – Tuần lễ Thiết kế Việt Nam
Dundee – Thiết kế với Di sản và Bản sắc  
Thảo luận: Cùng nhau thiết kế bản sắc thương hiệu thành phố 
Thảo luận: Phát triển cộng đồng sáng tạo trong thành phố