Hanoi Open Exhibition 2018  ©

Work Room Four

Dự án Không gian Văn hóa Sáng tạo Việt Nam (KGVHST) với phần hỗ trợ ngân sách bởi Liên minh Châu Âu và do Hội đồng Anh phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam thực hiện trong vòng ba năm kể từ 2018 đến năm 2021.

Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam đề xuất một chuỗi các hoạt động tập trung vào phát triển một mạng lưới các không gian văn hóa nghệ thuật và sáng tạo đang đóng vai trò tích cực trong việc kết nối với những nghệ sỹ, người thực hành nghệ thuật và sáng tạo với khán giả trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và sáng tạo. Văn hóa là một nhân tố và yếu tố định hướng sự phát triển bền vững, là một cách để kết nối cộng đồng và hỗ trợ sự phát triển cởi mở, toàn bộ và ổn định của xã hội. Các cách tiếp cận của dự án sẽ truyền năng lượng cho các nhóm khác nhau tham dự vào các đối thoại đa văn hóa, cách giải quyết vấn đề sáng tạo và tổng hợp, đồng thời xây dựng năng lực. Văn hóa cũng đưa ra các công cụ và không gian cho những biểu đạt sáng tạo và hỗ trợ các cá nhân đưa ra quan điểm của mình từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy sự thống nhất và khuyến khích sự thay đổi.

Tại Việt Nam, Không gian Văn hóa và Sáng tạo có tiềm năng trong việc tham gia và hỗ trợ các biểu đạt nghệ thuật cũng như các cơ hội tiếp cận với đời sống văn hóa. Một không gian văn hóa sáng tạo (KGVHST) là một địa điểm, có thật hay trực tuyến, có sứ mệnh giúp nhưng nghệ sỹ và người thực hành cùng hợp tác làm việc và tổ chức những chương trình, hoạt động về văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo đến với công chúng. Tại Việt Nam, phần lớn các KGVHST đều hoạt động độc lập, thường được dẫn dắt và quản lý bởi các nghệ sỹ hoặc người thực hành nghệ thuật và sáng tạo. 

Với kinh nghiệm làm việc chặt chẽ với cộng đồng các KGVHST tại Việt Nam từ năm 2012 cũng như hỗ trợ việc triển khai Chiến lược Quốc gia về Phát triển Công nghiệp Văn hóa năm 2020, tầm nhìn 2030, Hội đồng Anh và VICAS cùng đề xuất và thực hiện dự án này.  

Hội thảo Quốc gia là một trong những sự kiện quan trọng của dự án, được tổ chức nhằm giới thiệu mạng lưới các KGVHST Việt Nam và tạo ra những đối thoại xoay quanh vai trò của mạng lưới này trong việc phát triển nền kinh tế sáng tạo của VIệt Nam, đặc biệt trong việc đóng góp vào Chiến lược Quốc gia về Phát triển ngành Công nghiệp Văn hóa tới năm 2020, tầm nhìn 2030.