Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global là diễn đàn mở hàng năm lớn nhất thế giới dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục tranh luận về các cơ hội và thử thách toàn cầu của giáo dục đại học và sau phổ thông, và để tìm hiểu những giải pháp hợp tác.

Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global 2017 "Các thành phố toàn cầu: kết nối nhân tài, thúc đẩy thay đổi" sẽ tập trung tìm hiểu cách thức các trường đại học và cao đẳng hỗ trợ nền kinh tế vùng miền, và phát triển xã hội và con người, kết nối những thành phố của thế giới với nền tri thức và tài năng toàn cầu, và giải quyết những thử thách toàn cầu.

Hội nghị sẽ nghiên cứu chi tiết những thử thách và cơ hội trong bốn mảng chính: nghiên cứu và đổi mới, phát triển và dịch chuyển nhân tài, xã hội và cộng đồng, và lãnh đạo.

Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global 2017:

  • Là  diễn đàn đặc biệt để chia sẻ tri thức
  • Kết nối các chương trình của địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu
  • Kết nối các nhà hoạch định và thực thi chính sách trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu
  • Hỗ trợ đưa ra các quyết định chính sách dựa trên kết quả cứu và các chương trình đối thoại chính sách trong khu vực
  • Hỗ trợ khả năng lãnh đạo tiên phong toàn cầu

MỜI ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Hội nghị Giáo dục toàn cầu 2017 mở cổng đăng ký tham dự từ ngày 25 tháng 01 năm 2017. Chúng tôi trân trọng kính mời các nhà lãnh đạo giáo dục đăng ký sớm để nhận được mức phí đăng ký ưu đãi

THỜI GIAN VÀ PHÍ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

25/01/2017–24/03/2017 đăng ký tham dự sớm với mức phí ưu đãi
25/03/2017–08/05/2017 đăng ký tham dự với mức phí tiêu chuẩn
08/05/2017 NGƯNG nhận đăng ký tham dự

MỜI NỘP BÁO CÁO BẰNG ÁP PHÍCH

Chúng tôi mong nhận được các đề xuất mang tính sáng tạo, có lộ trình thực hiện rõ ràng có thể thúc đẩy việc chia sẻ tri thức và sự hiểu biết sâu sắc giữa các quốc gia; những viễn cảnh mang tính thử thách; và đặc biệt là những ý tưởng từ các nhà lãnh đạo tiên phong có khả năng dự đoán và thúc đẩy các chương trình nghị sự tương lai.

Hạn nộp bài tham luận đã kết thúc. Các báo cáo áp phích mang tính sáng tạo sẽ có cơ hội được trưng bày và chia sẻ trước các đại diện tham dự trong hội nghị. Hạn nộp báo cáo bằng áp phích là thứ Sáu 03/02/2017

Vui lòng xem thêm ‘Hướng dẫn nộp đề xuất tham luận và báo cáo bằng áp phích’ (bằng tiếng Anh) cho Hội nghị.

HẠN NỘP

Nộp bài tham luận: đã kết thúc

Nộp báo cáo bằng áp phích: ngày 3 tháng 02 năm 2017

LIÊN HỆ

GOING GLOBAL TEAM

T +44 (0) 20 7389 4374

E going.global@britishcouncil.org

HỘI ĐỒNG ANH tại VIỆT NAM

Phan Thị Bảo Phi
Quản lý các Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)
T +84 (0)8 3823 2862 (máy nhánh. 2500)
phi.phan@britishcoucil.org.vn

Hoặc

Nguyễn Trần Thanh Trúc
Cán bộ các Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)
T +84 (0)8 3823 2862 (máy nhánh. 2503)
thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn

Thông tin liên quan