Hội nghị Giáo dục Toàn cầu 2017

Hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global là diễn đàn mở hàng năm lớn nhất thế giới dành cho các nhà lãnh đạo giáo dục tranh luận về các cơ hội và thử thách toàn cầu của giáo dục đại học và sau phổ thông, và để tìm hiểu những giải pháp hợp tác.

Hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global 2017 "Các thành phố toàn cầu: kết nối nhân tài, thúc đẩy thay đổi" sẽ tập trung tìm hiểu cách thức các trường đại học và cao đẳng hỗ trợ nền kinh tế vùng miền, và phát triển xã hội và con người, kết nối những thành phố của thế giới với nền tri thức và tài năng toàn cầu, và giải quyết những thử thách toàn cầu.

Hội nghị sẽ nghiên cứu chi tiết những thử thách và cơ hội trong bốn mảng chính:

  • Nghiên cứu và đổi mới
  • Phát triển và dịch chuyển nhân tài
  • Xã hội và cộng đồng
  • Lãnh đạo

Vui lòng tham khảo thêm thông tin chi tiết về Hội nghị giáo dục toàn cầu Going Global 2017 (bằng tiếng Anh).

MỜI NỘP BÁO CÁO BẰNG ÁP PHÍCH

Chúng tôi mong nhận được các đề xuất mang tính sáng tạo, có lộ trình thực hiện rõ ràng có thể thúc đẩy việc chia sẻ tri thức và sự hiểu biết sâu sắc giữa các quốc gia; những viễn cảnh mang tính thử thách; và đặc biệt là những ý tưởng từ các nhà lãnh đạo tiên phong có khả năng dự đoán và thúc đẩy các chương trình nghị sự tương lai.

Hạn nộp bài tham luận đã kết thúc. Các báo cáo áp phích mang tính sáng tạo sẽ có cơ hội được trưng bày và chia sẻ trước các đại diện tham dự trong hội nghị. Hạn nộp báo cáo bằng áp phích là thứ Sáu 03/02/2017

Vui lòng xem thêm ‘Hướng dẫn nộp đề xuất tham luận và báo cáo bằng áp phích’ (bằng tiếng Anh) cho Hội nghị.

HẠN NỘP

Nộp bài tham luận: đã kết thúc

Nộp báo cáo bằng áp phích: ngày 3 tháng 02 năm 2017

LIÊN HỆ

GOING GLOBAL TEAM

T +44 (0) 20 7389 4374

E going.global@britishcouncil.org

HỘI ĐỒNG ANH tại VIỆT NAM

Phan Thị Bảo Phi

Quản lý các Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)

T +84 (0)8 3823 2862 (máy nhánh. 2500)

E phi.phan@britishcoucil.org.vn

Hoặc

Nguyễn Trần Thanh Trúc

Cán bộ các Chương trình Giáo dục Đại học (Hợp tác)

T +84 (0)8 3823 2862 (máy nhánh. 2503)

E thanhtruc.nguyen@britishcouncil.org.vn