Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội khác nhau, từ tài trợ dự án, phát triển kỹ năng lãnh đạo, thúc đẩy các quan hệ hợp tác tới đối thoại chính sách giáo dục đại học vào trao đổi học thuật. Thông tin về các sự kiện như hội nghị, hội thảo hay thông báo về nộp hồ sơ cho các dự án cũng được cập nhật tại đây. 

Sáng kiến Hỗ trợ Hợp tác Giáo dục Đại học 2017–2018 – Mở nộp hồ sơ bắt đầu từ 03/07/2017

Going Global 2018 sẽ tổ chức ở Kuala Lumpur, Malaysia (thông tin chi tiết sớm được cập nhật)