Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội khác nhau, từ tài trợ dự án, phát triển kỹ năng lãnh đạo, thúc đẩy các quan hệ hợp tác tới đối thoại chính sách giáo dục đại học vào trao đổi học thuật. Thông tin về các sự kiện như hội nghị, hội thảo hay thông báo về nộp hồ sơ cho các dự án cũng được cập nhật tại đây. 

Hội nghị Giáo dục Toàn cầu Going Global 2017 - mời nộp báo cáo bằng áp phích, hạn nộp 03/02/2017

Học bổng SHARE 2016 - mời nộp hồ sơ, hạn nộp hồ sơ 11/11/2016

Hội thảo Đổi mới Vương quốc Anh - Đông Nam Á (UAIC) - mời đăng ký, hạn chót 02/10/2016

Khóa học trực tuyến Miễn phí 'How to succeed in the Global workplace', bắt đầu 26/09/2016