Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội khác nhau, từ tài trợ dự án, phát triển kỹ năng lãnh đạo, thúc đẩy các quan hệ hợp tác tới đối thoại chính sách giáo dục đại học vào trao đổi học thuật. Thông tin về các sự kiện như hội nghị, hội thảo hay thông báo về nộp hồ sơ cho các dự án cũng được cập nhật tại đây.

Quỹ hỗ trợ Hợp tác đối tác giáo dục đại học Vương quốc Anh–Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy quốc tế hóa.