Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội khác nhau, từ tài trợ dự án, phát triển kỹ năng lãnh đạo, thúc đẩy các quan hệ hợp tác tới đối thoại chính sách giáo dục đại học vào trao đổi học thuật. Thông tin về các sự kiện như hội nghị, hội thảo hay thông báo về nộp hồ sơ cho các dự án cũng được cập nhật tại đây. 

Going Global 2018, hạn chót nộp đề xuất tham luận làm diễn giả vào 01/10/2017 và báo cáo bằng áp phích vào 12/01/2018.