IHE knowledge centre

Kho tri thức là nơi các bạn sẽ nhận được những báo cáo, nghiên cứu cập nhật hay những thước phim, các câu chuyện thành công về quốc tế hóa giáo dục đại học. Chúng tôi cung cấp dữ liệu thực tiễn cho những thảo luận chính sách toàn cầu về các vấn đền liên quan tới nghiên cứu và giáo dục đại học trên thế giới. Tầm nhìn và sự hiểu biết của chúng tôi về quốc tế hóa giáo dục đại học giúp cho các trường đại học hoạch định ra chiến lược của mình dựa trên những xu hướng toàn cầu và các cơ hội đang thịnh hành.

Trong mục này