Đánh giá tác động của giáo dục xuyên quốc gia (TNE) ở những nước thực hiện chương trình – nghiên cứu thí điểm

Giáo dục xuyên quốc gia (TNE) là đề tài ngày càng quan trọng trong toàn bối cảnh giáo dục đại học. Bài báo cáo tóm tắt lại những kết quả từ chương trình nghiên cứu thí điểm để đánh giá tác động của giáo dục xuyên quốc gia ở 10 quốc gia bao gồm Việt Nam.

Chương trình nghiên cứu thí điểm nghiên cứu sâu hơn những tác động của TNE, và được thực hiện bởi Hội đồng Anh hợp tác với Cơ quan giáo dục Đức, và được hỗ trợ bởi cơ quan giáo dục Úc, Mỹ và Pháp.

Những mục tiêu chính của bài nghiên cứu:

  • Tổng hợp ý kiến từ các chuyên giá giáo dục đại học và sinh viên tham gia chương trình TNE về những tác động của chương trình nước ngoài được giảng dạy trong nước qua các hình thức khác nhau
  • Dùng ý kiến và dữ liệu thu được để đưa ra những nhận xét mang tính góp ý và minh họa cho những tác động của TNE ở những nước thực hiện chương trình.
  • Sử dụng phương pháp và kết quả nghiên cứu thí điểm để thực hiện một nghiên cứu rộng hơn về tác động của TNE ở những nước thực hiện chương trình.

Bản báo cáo về chương trình nghiên cứu thí điểm hiện chỉ có bản tiếng Anh.