Kết nối và hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, các nhà hoạch định chính sách giáo dục và các đối tác khác ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới

Các trường đại học và cao đẳng có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển kinh tế và xã hội. Chúng tôi khẩn cấp cần những ý tưởng và kỹ năng mà họ tạo ra để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, đói nghèo và các thách thức toàn cầu khác.

Chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu là hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng giáo dục đại học và giáo dục kỹ thuật và dạy nghề (TVET) đáp ứng nhu cầu của xã hội, nền kinh tế và sinh viên của chúng ta.