Science and innovation
©

Mat Wright

Chúng tôi kết nối các nhà khoa học trên toàn cầu và cung cấp thông tin về việc làm và nguồn tài trợ tại Vương quốc Anh cho các nhà khoa học quốc tế. Chúng tôi cũng khuyến khích trao đổi các vấn đề về khoa học và bền vững với những người ngoài lĩnh vực khoa học.

Trong mục này