Science team ©

British Council

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Hoàng Vân Anh
Giám đốc Chương trình Giáo dục Đại học và Kỹ năng
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1928
ĐTTT +84 (0)4 3728 1928
F +84 (0)4 3843 4962
E vananh.hoang@britishcouncil.org.vn

Nguyễn Thu Giang
Quản lý Chương trình Giáo dục Đại học (Khoa học và Đổi mới Sáng tạo)
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1926
ĐTTT +84 (0)4 3728 1926
F +84 (0)4 3843 4962
E giang.nguyen@britishcouncil.org.vn

Nguyễn Hoàng Thanh Lê
Cán bộ Chương trình Giáo dục Đại học
Hội đồng Anh
20 Thụy Khuê | Hà Nội | 10000 | Việt Nam
ĐT +84 (0)4 3728 1920 máy lẻ 1952
ĐTTT +84 (0)4 3728 1952
F +84 (0)4 3843 4962
E le.hoang@britishcouncil.org.vn