Current opportunities

Tất cả những thông báo mời nộp hồ sơ hoặc các sự kiện thuộc Chương trình Newton Việt Nam và những cơ hội khác của Chương trình Khoa học và Sáng tạo của Hội đồng Anh được đăng tại đây. 

Tất cả những cơ hội khác trong chương trình Newton của Hội đồng Anh toàn cầu được liệt kê tại trang này.

Công nghệ không dây 5G tiên tiến cho hệ thống giám sát hạ tầng giao thông và kiểm soát giao thông thông minh

  • Thời gian: 22–25 tháng Mười năm 2018
  • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
  • Hạn nộp hồ sơ: 25 tháng Sáu năm 2018
  • Tiêu chí nộp hồ sơ có tại đây.

Hội thảo Công nghệ Điện hoá Xanh và Vật liệu giải quyết các thách thức về Năng lượng và Môi trường

  • Thời gian: 30 tháng Mười–2 tháng Mười Một năm 2018
  • Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam
  • Hạn nộp hồ sơ: 30 tháng Năm năm 2018
  • Tiêu chí nộp hồ sơ có tại đây.