Current opportunities

Tất cả những thông báo mời nộp hồ sơ hoặc các sự kiện thuộc Chương trình Newton Việt Nam và những cơ hội khác của Chương trình Khoa học và Sáng tạo của Hội đồng Anh được đăng tại đây. 

Tất cả những cơ hội khác trong chương trình Newton của Hội đồng Anh toàn cầu được liệt kê tại trang này.

Nộp hồ sơ cho Chương trình Xây dựng Kết nối Môi trường nghiên cứu Quỹ Newton

  • Giá trị tài trợ: lên tới £150.000
  • Thời hạn triển khai dự án: lên tới 12 tháng
  • Hạn nộp hồ sơ: 12 tháng Tám năm 2019
  • Tiêu chí nộp hồ sơ có tại đây.