Science and Research brochure ©

British Council

Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện thành công và kết quả của các dự án thuộc Chương trình Newton Việt Nam do Hội đồng Anh triển khai từ năm 2014. Đây là những dự án đã có những tác động tích cực, thúc đẩy phát triển bền vừng và giúp tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và giữa các đối tác Việt Nam và Vương quốc Anh. 

Trong mục này