©

British Council

Hội đồng Anh tại Việt Nam hợp tác với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018, và tham vọng nâng cao chất lượng giáo duc đại học tiến tới tiêu chuẩn quốc tế và khu vực trong dạy, học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức trong ba năm tiếp theo từ 2021 đến 2024.

Mục tiêu chương trình Hợp tác Đối tác Toàn cầu tại Việt Nam là hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam và thúc đẩy chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học tại Vương quốc Anh và Việt Nam thông qua:

  • Trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và tạo kết nối cho giáo dục đại học Vương quốc Anh và Việt Nam, và hỗ trợ phát triển chính sách
  • Thúc đẩy và tạo ra các chương trình hợp tác đối tác giáo dục đại học và mạng lưới đa dạng, bền vững, hòa nhập giữa Vương quốc Anh, Việt Nam và các quốc gia trong khu vực Đông Á trong dạy học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức
  • Hỗ trợ nâng cao hiệu suất của giáo dục đại học Việt Nam
  • Thúc đẩy dịch chuyển và trao đổi sinh viên, giảng viên