Chúng tôi chia sẻ những câu chuyện thành công và thành quả của các hoạt động mang lại những tác động tích cực giúp thúc đẩy hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững giữa các đối tác của Việt Nam và Vương quốc Anh.

In this section