Trọng tâm của đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học chính là mối quan hệ nhà trường và doanh nghiệp. Đây là kết luận từ bài tổng kết Hội nghị Đối thoại Giáo dục Toàn cầu năm 2016 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy tìm hiểu thêm về vai trò lãnh đạo trong mối quan hệ này, sáng kiến của các trường đại học, kinh nghiệm làm hài hòa mối quan hệ và những đề xuất cho tương lai từ bài tổng kết hội nghị.

Xem thêm