Mô hình đổi mới về đào tạo tiến sĩ Vương quốc Anh ở ASEAN

Trung tâm đào tạo tiến sĩ – mô hình hợp tác đào tạo tiến sĩ lấy bằng cấp của Vương quốc Anh theo hướng tiết kiệm và đạt chất lượng cao – sẽ mang chương trình đào tạo tiến sĩ của Vương quốc Anh đến gần với sinh viên ASEAN hơn.

Theo mô hình này, nghiên cứu sinh sẽ thực hiện dự án nghiên cứu của họ một phần ở Vương quốc Anh và một phần ở Việt Nam thông qua trung tâm đào tạo tiến sĩ. Trung tâm này sẽ được đặt tại một trung tâm đào tạo tiến sĩ ở Vương quốc Anh và có kết nối nghiên cứu bền vững và phù hợp với Việt Nam để các nghiên cứu sinh đa ngành có thể thực hiện các dự án nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu ưu tiên của quốc gia và quốc tế.

Những thuận lợi của mô hình này bao gồm:

  • Chương trình đào tạo lấy bằng tiến sĩ của Vương quốc Anh sẽ đến gần với nhiều sinh viên Việt Nam hơn
  • Giảm chi phí học phí và sinh hoạt vì khoảng 50% công tác nghiên cứu sẽ được thực hiện tại viện nghiên cứu/trường đại học đối tác ở Việt Nam
  • Hoạt động nghiên cứu của Vương quốc Anh và Việt Nam được thắt chặt hơn, và có thể thực hiện các dự án mang lại giá trị cho Việt Nam và các nước trên thế giới
  • Tăng số lượng bài đồng nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế cho giảng viên hướng dẫn của Việt Nam và Vương quốc Anh
  • Tăng hiệu quả cho các đơn vị cấp học bổng cho chương trình đào tạo tiến sĩ

Đề xuất được đưa ra từ kết quả nghiên cứu về các mô hình đào tạo và quản trị chương trình tiến sĩ - dự án hợp tác của Đại học Aston và Viện Đào tạo Nghiên cứu Việt Anh, Đại học Đà Nẵng thông qua Quỹ hỗ trợ hợp tác giáo dục đại học của Hội đồng Anh.

Vui lòng bấm vào bài viết đầy đủ về bản đề xuất (bằng tiếng Anh) dưới đây.