©

KisImpact

Bạn đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh trên nền tảng di sản văn hóa và mong muốn mô hình đó phát triển bền vững, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng về kinh tế, xã hội và đồng thời bảo tồn được các giá trị văn hóa, làm giàu di sản? Bộ công cụ Hỗ trợ phát triển Mô hình kinh doanh trên nền tảng Di sản, Văn hóa và Phát triển bền vững được giới thiệu ở đây sẽ giúp bạn trên hành trình này.

Mục đích của bộ công cụ là gì? 
Là để giúp các nhà sáng lập của các ý tưởng, dự án, các chủ doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng văn hóa và di sản có những công cụ phát triển mô hình kinh doanh của mình một cách hiệu quả.

Ai nên sử dụng ?

 • Chủ dự án, ý tưởng kinh doanh trên nền tảng văn hóa và di sản và các thành viên trong dự án
 • Chủ doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng văn hóa, di sản và các nhân sự trong doanh nghiệp
 • Các tổ chức hỗ trợ cần công cụ để giúp các doanh nghiệp/dự án nâng cao năng lực

Bộ công cụ gồm các nội dung gì? 

 • Nhận diện di sản văn hóa theo phương pháp tiếp cận ABCD
 • Nội lực (tài sản) và nhu cầu của phương pháp tiếp cận ABCD
 • Các nguồn lực/tài sản của cộng đồng
 • Một số công cụ sử dụng nhận diện các nguồn lực cộng đồng
 • Công cụ mô hình kinh doanh trên nền tảng di sản văn hóa
 • Mẫu mô hình kinh doanh trên nền tảng di sản văn hóa
 • Các tác động trong trong mô hình kinh doanh trên nền tảng văn hóa di sản
 • Ví dụ thực hành thông qua trường hợp thực tế:Plei Jrai, Hợp tác xã Mường Hoa

Bộ công cụ Hỗ trợ phát triển Mô hình kinh doanh trên nền tảng Di sản, Văn hóa và Phát triển bền vững được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Hội đồng Anh trong khuôn khổ dự án Di sản Kết nối và được xây dựng, thử nghiệm, đánh giá bởi KisImpact. Đây là một hoạt động thuộc hợp phần Di sản Văn hóa cộng đồng trong khuôn khổ dự án Di sản Kết nối và được xây dựng, thử nghiệm, đánh giá bởi Kis Impact. Hợp phần Di sản Văn hóa Cộng đồng tập trung vào việc nâng cao năng lực và tao ra các cơ hội cho các thành viên tại các cộng đồng mục tiêu có thể lên kế hoạch và triển khai các hoạt động bảo vệ và quảng bá và hưởng lợi từ di sản.

Thông tin liên quan