Trong thời gian từ năm 2021 đến 2023, Hội đồng Anh Việt Nam đã triển khai hai sáng kiến là Kể chuyện di sản và Thử thách Di sản văn hóa cộng đồng. Hai hoạt động này là một phần của Di sản Kết nối, phiên bản Việt Nam của chương trình Di sản Văn hóa hướng đến sự Phát triển Đồng đều của Hội đồng Anh toàn cầu. Mục tiêu chính của các hoạt động này là tạo điều kiện cho các cộng đồng địa phương đưa ra ý tưởng, nhận được hỗ trợ để xây dựng và thực hiện các hoạt động để bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của họ. Đặc biệt, đây là chương trình tài trợ cho các dự án cộng đồng, nhằm hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở hai địa phương Ninh Thuận và Gia Lai để họ có thể chủ động tham gia vào việc bảo tồn di sản văn hóa.

Tất cả các dự án được tài trợ đã hoàn thành các mục tiêu ban đầu đặt ra, và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Nhiều hoạt động phong phú do chính cộng đồng địa phương thực hiện đã được triển khai, bao gồm nghiên cứu, tư liệu hóa, mở lớp truyền dạy, tập huấn nâng cao năng lực, thử nghiệm, làm mới và hồi sinh di sản thông qua các thực hành đương đại. Nhiều di sản văn hóa có giá trị và đang có nguy cơ bị mai một đã được bảo tồn và phát huy. Việc tham gia vào các hoạt động này đã hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng và giúp họ cũng hưởng lợi từ các hoạt động của dự án. 

Các dự án đã nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý nghĩa và giá trị của di sản văn hóa cha ông để lại, đồng thời khuyến khích họ có trách nhiệm hơn trong suy nghĩ và hành động, từ đó hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn cho di sản văn hóa. Quan trọng hơn nữa, các dự án đã giúp người dân trong các cộng đồng kết hợp việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể (hoặc di sản sống) của họ với việc cải thiện sinh kế và điều kiện sống. Ngoài ra, các dự án này đã phần nào tác động tích cực tới chính sách của chính quyền địa phương về bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa.

Thông tin liên quan