Hợp phần này nhắm tới việc đảm bảo cộng đồng những người sở hữu di sản được hưởng lợi từ những nỗ lực, một cách có chiều sâu và dựa vào cộng đồng, trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của họ. Trong năm đầu tiên của Dự án, với việc tập trung vào âm nhạc truyền thống Việt Nam, hợp phần Di sản Văn hóa Cộng đồng sẽ được triển khai tại ba địa điểm: Gia Lai (âm nhạc cồng chiêng của người Bahnar), Ninh Thuận (âm nhạc nghi lễ Chăm) và Thành phố Hồ Chí Minh (Cải lương)

In this section