Các thành viên cộng đồng tại một buổi trưng bày tổng kết hoạt động câu lạc bộ Photovoice (Kể chuyện bằng hình ảnh) tại tỉnh Gia Lai  ©

Cao Trung Vinh 

Mục tiêu cụ thể của Di sản Kết nối tại Việt Nam là sử dụng các phương thức tiếp cận sáng tạo để tạo điều kiện cho cộng đồng đóng góp và hưởng lợi từ việc bảo vệ di sản văn hóa, đồng thời tìm cách tạo ra các cơ hội phát triển đồng đều và bền vững trong lĩnh vực di sản. Hợp phần Di sản văn hóa cộng đồng này tập trung vào việc nâng cao năng lực và tạo ra các cơ hội cho các thành viên tại các cộng đồng mục tiêu có thể lên kế hoạch và triển khai các hoạt động bảo vệ và quảng bá di sản của họ, bao gồm cả du lịch di sản.

Trong mục này