Trong giai đoạn 2018–2021, với việc tập trung vào âm nhạc truyền thống Việt Nam, hợp phần Di sản Văn hóa Cộng đồng đã triển khai các hoạt động tại các địa điểm: Ninh Thuận (âm nhạc nghi lễ Chăm), Gia Lai (âm nhạc cồng chiêng của người Bahnar), Thành phố Hồ Chí Minh (Cải lương) và Kon Tum (âm nhạc cồng chiêng). Những hoạt động này hướng tới việc đảm bảo cộng đồng – những người sở hữu di sản được hưởng lợi từ những nỗ lực, một cách có chiều sâu và dựa vào cộng đồng, trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của họ. 

In this section