Bảo tàng cộng đồng về văn hóa cồng chiêng: Các chuyên gia về di sản văn hóa từ VICAS sẽ triển khai một chuỗi các workshop về về xây dựng bảo tàng cộng đồng tại nhà rông trong làng. Dự án sẽ hỗ trơ các chi phí liên quan đến thu thập các hiện vật và giám tuyển cho bảo tàng thông qua thiết lập quỹ hỗ trợ cộng đồng. Mục tiêu của sáng kiến này là hỗ trợ cộng đồng tham gia tích cực hơn cũng như tăng cường các thực hành văn hóa liên quan đến cồng chiêng. 

Đối thoại cộng đồng: nối tiếp các hoạt động xây dựng năng lực hỗ trợ người dân làng Mo H’ra ứng dụng và thụ hưởng di sản âm nhạc cồng chiêng, một buổi đối thoại cùng các đại diện từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich (dưới sự điều phối của VICAS) sẽ được triển khai từ đó tăng cường hỗ trợ các hoạt động liên quan đến di sản trong cộng đồng. 

Con đường Di sản: Một sáng kiến do Viện Nghiên cứu và Phát triển các ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) triển khai. Hoạt động này sẽ xây dựng và cung cấp những kỹ năng mềm cũng như các phương tiện và cơ sở vật chất cơ bản tại làng Mơ H’ra, từ đó thiết lập các hoạt động du lịch cộng đồng tại địa phương và đóng góp vào mục tiêu cuối cùng là cải thiện sinh kế của người dân địa phương, thông qua việc trực tiếp đóng góp và ứng dụng chính di sản âm nhạc của họ.