Các nghệ sĩ Kim Chung (trái) và Kim Xuân (phải) trong quá trình quay phim Kiếp hoa ©

Hình do gia đình cố nghệ sĩ Kim Chung cung cấp

Trang sau giới thiệu các tư liệu âm thanh, hình ảnh và văn bản tổng hợp từ hai hợp phần của dự án: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, Nhạc và Lưu trữ). Các tư liệu này đưa ra những góc nhìn về các cộng đồng và hoạt động từ nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam.

 Các tư liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trong quá trình dự án diễn ra.

Trong mục này