Hình ảnh bộ phim tài liệu Đoạn Trường Vinh Hoa, một dự án nhận hỗ trợ từ Quỹ FAMLAB (Phim, Nhạc và Lưu trữ) của Hội đồng Anh ©

 Nguyễn Văn Thanh

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu

Trang sau giới thiệu các tư liệu âm thanh, hình ảnh và văn bản tổng hợp từ hai hợp phần của dự án: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, Nhạc và Lưu trữ). Các tư liệu này đưa ra những góc nhìn về các cộng đồng và hoạt động từ nhiều nơi khác nhau tại Việt Nam. Bạn sẽ tìm thấy trong phần này những báo cáo, sách, video, bản ghi âm, phim tài liệu v.v.. về các di sản nhạc và phim ở Việt Nam; cũng như thông tin về các cộng đồng là chủ di sản và những nghệ sĩ và người thực hành làm việc với di sản văn hóa. Thông qua việc chia sẻ những tư liệu này, chúng tôi muốn thúc đẩy sự hiểu biết và trân trọng đối với di sản văn hóa của Việt Nam, đặc biệt là các giá trị được ít người biết tới hoặc đang bị mai một. Chúng tôi hy vọng rằng, những tư liệu này sẽ giúp người xem thấy được tầm quan trọng và tính liên quan của di sản văn hóa nhằm tôn vinh quá khứ, hiểu thêm về hiện tại và tạo ra một tương lai chung cho tất cả chúng ta.

Nội dung của trang đang được dần dần xây dựng – các tư liệu sẽ liên tục được cập nhật trong quá trình dự án diễn ra.

Trong mục này