Tượng gỗ trang trí tại nhà truyền thống tại Kon Tum.  ©

Giang Phạm

Xoay quanh chủ đề là không gian văn hóa cồng chiêng của các tộc người Tây Nguyên, cẩm nang số Em kể chuyện di sản: Phiên bản buôn làng Kon Rẫy đã được xây dựng, hướng tới đối tượng là các em học sinh trung học cơ sở tại địa phương. Cẩm nang giới thiệu những phương pháp kể chuyện cơ bản và đưa ra gợi ý xây dựng Sổ Tay Văn Hoá Truyền Thống, một công cụ giúp các em học sinh ghi lại và lưu trữ những câu chuyện về di sản văn hoá của các tộc người Tây Nguyên. Cẩm nang dự kiến sẽ được thử nghiệm tại trường Phổ thông Trung học Nội Trú huyện Kon Rẫy , tỉnh Kon Tum trong thời gian tới. 

Cẩm nang là một phần của Bộ công cụ số - Cẩm nang kể chuyện di sản do nhóm tác giả Giang Phạm, Bạch Tùng và Lê Dũng phát triển với sự tham gia của cộng đồng, và quan trọng nhất là dành cho chính cộng đồng tự khám phá và kể lại những câu chuyện về di sản của mình – những di sản không phải thuộc về quá khứ mà là một phần của đời sống hiện tại. Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng trong việc sử dụng các bộ công cụ này để họ có thể trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc bảo tồn các giá trị di sản văn hóa của địa phương mình.

Hoạt động thuộc Di sản Kết nối, một dự án do Hội đồng Anh từ năm 2018 nhằm bảo tồn và phát triển các loại hình di sản nhạc và phim của Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến các giá trị không được nhiều người biết đến và có nguy cơ mai một. Dự án bao gồm hai hợp phần và có liên quan chặt chẽ với nhau: Di sản Văn hóa Cộng đồng, và FAMLAB (Phim, nhạc và lưu trữ). Xem thêm thông tin về dư án tại đây.

Cẩm nang số Em kể chuyện di sản: Phiên bản buôn làng Kon Rẫy có thể truy cập miễn phí ở phần Tải xuống của trang web này. 

Vui lòng trích nguồn Dự án Di sản kết nối – Hội đồng Anh khi sử dụng tư liệu.