discussion
Thảo luận hợp tác nghiên cứu ©

British Council

Hỗ trợ REL thuộc Chương trình Phát triển chuyên môn và găn kết cộng đồng (PDE) của Quỹ Newton, cung cấp bởi Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp thuộc Chính phủ Vương quốc Anh và do Hội đồng Anh triển khai. Quỹ Newton xây dựng hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để hỗ trỡ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao năng lực về nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm tới mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Chương trình “Kết nối Xây dựng Môi trường nghiên cứu” (REL) hỗ trợ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi tri thức và kinh nghiệm điển hình, phát triển và triển khai các hoạt động thí điểm trong các lĩnh vực liên quan đến cấu phần Nâng cao năng lực của Quỹ Newton. Hoạt động hợp tác do cơ quan nghiên cứu của Việt Nam chủ động đề xuất và kết hợp với các trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu của Vương quốc Anh. Các dự án được xây dựng một cách linh hoạt đáp ứng nhu cầu sở tại, cho phép các đơn vị thụ hưởng sử dụng nguồn tri thức chuyên môn của đối tác Vương quốc Anh và tập trung hợp tác trong các vấn đề ưu tiên.

Vừa qua, cơ quan triển khai chương trình là Hội đồng Anh, với sự cố vấn của các chuyên gia phản biện hai nước đã quyết định tài trợ cho sáu (6) dự án sau đây với tổng kinh phí gần 600.000 bảng Anh (18 tỉ đồng Việt Nam) trong thời gian hai năm (2017-2019):

Dự án “Xây dựng cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái cho phát triển bền vững nghề cá và đa dạng sinh học biển ở Việt Nam”

Đơn vị nghiên cứu của Việt Nam: Viện Nghiên cứu Hải sản (RIMF)

Đối tác Vương quốc Anh: Trung tâm Khoa học Môi trường, Thuỷ sản và Nuôi trồng Thủy sản (Cefas)

Dự án “Ứng dụng liệu pháp hormone trong nâng cao khả năng sinh sản đàn bò sữa Việt Nam”

Đơn vị nghiên cứu của Việt Nam: Viện Nghiên cứu Bảo tồn đa dạng sinh học và Bệnh nhiệt đới

Đối tác Vương quốc Anh: Đại học Edinburgh

Dự án “IoT-RESA: Hệ sinh thái nông nghiệp thích ứng, hiệu quả và an toàn dựa trên nền tảng Internet Vạn vật”

Đơn vị nghiên cứu của Việt Nam: Đại học Duy Tân

Đối tác Vương quốc Anh: Đại học Queen's Belfast

Dự án “Thiết lập nghiên cứu Internet Vạn vật để góp phần xây dựng các thành phố tương lai và xã hội Việt Nam bền vững"

Đơn vị nghiên cứu của Việt Nam: Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội 

Đối tác Vương quốc Anh: Đại học Liverpool

Dự án “Thu thập giá cả trực tuyến và dự báo tức thời (ứng báo) lạm phát”

Đơn vị nghiên cứu của Việt Nam: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia - Hà Nội  

Đối tác Vương quốc Anh: Đại học Swansea

Dự án “Nâng cao năng lực cho Đại học Kinh tế Quốc dân trong việc xây dựng Trung tâm ươm tạo các sáng kiến tạo tác động xã hội"

Đơn vị nghiên cứu của Việt Nam: Đại học Kinh tế Quốc dân  

Đối tác Vương quốc Anh: Đại học Northampton