Trong năm đầu tiên thực hiện Quỹ Newton, chúng tôi đã tổ chức 4 đợt mời nộp hồ sơ các chương trình tài trợ của Hội đồng Anh. Chúng tôi đã nhận được tổng số 434 hồ sơ hợp lệ và tài trợ cho 121 hồ sơ (chiếm 28%).

Chương trình Newton Việt Nam đã tài trợ cho 13 trong tổng số 33 hồ sơ (40%) nhận được trong năm đầu tiên và tài trợ cho 22 trong tổng số 73 hồ sơ (30%) nhận được trong năm thứ hai.

Tiêu đề hồ sơ mà chúng tôi tài trợ, tên các trường đại học và tổ chức nghiên cứu được nhận tài trợ, cùng với tổng số hồ sơ nộp và được nhận tài trợ trong mỗi đợt mời nộp hồ sơ được tổng hợp trong phần Download.