Tọa đàm điện ảnh tại Six Space   ©

British Council. Ảnh: Nguyễn Anh Tú

Là một phần trong các hoạt động của năm thứ nhất của dự án, hội thảo quốc gia về lưu trữ phim sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào tháng Một năm 2019. Mục tiêu mà hội thảo và các hoạt động bên lề (chuỗi workshop chuyên môn dành cho người thực hành, và các hoạt động dành cho công chúng) là để: 

  • đóng góp vào việc nâng cao hiểu biết về tầm quan trọng và vận động cho công tác lưu trữ phim và những giá trị văn hóa/xã hội nó mang lại
  • mở ra không gian đối thoại cho những đối tượng khác nhau có liên quan đến lưu trữ phim (các cơ quan/tổ chức nhà nước, những tổ chức độc lập, những nhà làm phim, công chúng…)
  • chia sẻ và học hỏi những cách tiếp cận khác nhau trong lĩnh vực này.

 

Xem thêm