Ông Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Hội đồng Anh thông qua chương trình Kỹ năng và Cơ hội Việc làm đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo nghề và kỹ thuật ở một số nước khu vực ASEAN hướng đến mục tiêu hội nhập quốc tế và phát triên kỹ năng.

Thông tin chung

Hội đồng Anh trong ba năm qua đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban soạn thảo xây dựng Khung trình độ quốc gia Việt Nam tổ chức các hội thảo và hoạt động nâng cao năng lực xây dựng Khung trình độ quốc gia. Thông qua các hoạt động hợp tác, các chuyên gia Việt Nam được giới thiệu về thực tiễn xây dựng Khung trình độ quốc gia tại Vương quốc Anh và quốc tế, các vấn đề về giá trị của khung trình độ quốc gia đối với tổ chức tuyển dụng lao động, người học và đơn vị đào tạo, vấn đề về đảm bảo chất lượng và lộ trình liên thông giữa các bâc trình độ. Các chuyên gia của Vương quốc Anh được Hội đồng Anh mời sang Việt Nam chia sẻ chuyên môn và góp ý cho Bản dự thảo Khung trình độ quốc gia. Tháng 11 năm 2016, chính phủ đã phê duyệt Khung Trình độ Quốc gia Việt Nam.

Tiếp nối, Hội đồng Anh Việt Nam tiếp tục xây dựng dự án hợp tác về hỗ trợ thực hiện hiệu quả Khung trình độ quốc gia, trọng tâm của dự án hợp tác là xây dựng chuẩn đầu ra cho một số ngành và nghề. Đây sẽ là nội dung tiếp nối các hoạt động hợp tác trước đây giữa Hội đồng Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục dạy nghề, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bộ, ngành, và tổ chức tuyển dung lao động trong quá trình hợp tác.

Một trong các hoạt động của dự án hợp tác là hội thảo được phối hợp tổ chức giữa Hội đồng Anh với Bộ Giáo dục và Dào tạo và Tổng cục Dạy nghề. Hội thảo là buổi tọa đàm chính sách để các nhà quản lý và chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm quốc tế trong việc thực hiện Khung trình độ quốc gia và trao đổi về kế hoạch các bước tiếp theo trong việc triển khai thực hiện tại Việt Nam.

Mục tiêu:

Hội thảo nhằm:

  • Chia sẻ kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong việc thực hiện Khung Trình độ Quốc gia, cơ chế đảm bảo việc quản lý hiệu quả, đảm bảo chất lượng, và xác nhận bằng cấp và chứng chỉ. 
  • Chia sẻ kinh nghiệm Vương quốc Anh về xây dựng chuẩn đầu ra và việc áp dụng chuẩn đầu ra một cách hệ thống để đạt kết quả tích cực, bám sát khung trình độ, gắn kết với thị trường lao động và việc làm, liên kết giữa giáo dục nghề và đại học, các vấn đề về xây dựng và áp dụng chuẩn đầu ra.
  • Trao đổi về các khó khăn và thách thức của Việt Nam trong quá trình xây dựng chuẩn đầu ra, như sự tham gia của doanh nghiệp, áp dụng và thực hiện chuẩn đầu ra ở cấp quốc gia và đơn vị cơ sở, thay đổi chương trình, xây dựng các bằng cấp ở cấp cơ sở đào tạo.
  • Khuyên nghị về kế hoạch các bước tiếp theo trong việc thực hiện Khung trình độ quốc gia tại Việt Nam

 Các bài trình bày của chuyên gia tại hội thảo: