©

British Council

Việc đánh giá trình độ tiếng Anh một cách chính xác và đáng tin cậy là giá trị tất yếu để cải thiện quá trình học tập của học sinh, sinh viên và nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ. Các cơ quan chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp và trường học đã sử dụng bài thi Aptis ESOL để đánh giá trình độ tiếng Anh tại 85 quốc gia.

Trong mục này