©

British Council

Aptis ESOL đánh giá trình độ tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng — Nói, Nghe, Đọc và Viết — với tất cả các cấp độ từ A1 đến C2 dựa theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Aptis ESOL hiện có ba phiên bản bài thi: 

Aptis ESOL Thông dụng

Bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh thông dụng, đánh giá trình độ từ A1 đến C theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). 

Aptis ESOL Nâng cao 

Bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh từ B1 đến C2. Các phần thi có mức độ nâng cao cao hơn và được thiết kế để phân loại cụ thể nhóm thí sinh có trình độ C1 và C2.

Aptis ESOL cho Giáo viên

Bài thi được điều chỉnh phù hợp với môi trường giáo dục. Nội dung bài thi bám sát và gần gũi với các giáo viên và các tình huống, chủ đề trong hoạt động giảng dạy. Bài thi đánh giá trình độ từ A1 đến C.