©

British Council

Aptis ESOL Thông dụng là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh tổng quát toàn diện bốn kỹ năng, đánh giá trình độ thành thạo ngôn ngữ từ A1 đến C theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Aptis ESOL Thông dụng đánh giá toàn diện bốn kỹ năng về ngôn ngữ —Nói, Nghe, Đọc, và Viết — cùng khả năng sử dụng Ngữ pháp và Từ vựng. 

CẤU TRÚC BÀI THI APTIS ESOL THÔNG DỤNG

HỢP PHẦN

THỜI GIAN  (PHÚT)

ĐIỂM SỐ

SỐ LƯỢNG CÂU HỎI

Ngữ pháp và Từ vựng

25

0 - 50

50 câu hỏi

Nói

12

CEFR A1 - C/0-50

4 phần

Viết

50

CEFR A1 - C/0-50 

4 phần

Nghe

40

CEFR A1 - C/0-50 

28 (+/- 4) câu hỏi 

Đọc

35

CEFR A1 - C/0-50

4 phần

Tìm hiểu thêm về cấu trúc bài thi Aptis ESOL General Candidate Guide (PDF)