©

British Council

APTIS ESOL – CHÍNH SÁCH HỦY THI VÀ HOÀN PHÍ

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về chính sách hủy thi và hoàn phí của Aptis ESOL bên dưới. 

Để hủy thi Aptis ESOL: 

Nếu bạn là thí sinh đăng ký thông qua các tổ chức hoặc trường học, bạn cần gửi yêu cầu tới đơn vị nhận đăng ký thi của mình sớm nhất có thể và thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị nhận đăng ký.

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Thí sinh có thể yêu cầu hủy thi theo các thời điểm và điều kiện sau: 

  • Nếu thí sinh hủy thi Aptis ESOL trong vòng 14 ngày kể từ ngày đăng ký thi, thí sinh sẽ được hoàn lại toàn bộ lệ phí thi mà không bị áp dụng phí hành chính. Hoặc, thí sinh cũng có thể yêu cầu đổi ngày thi miễn phí. 
  • Nếu thí sinh hủy thi Aptis ESOL ngoài khoảng thời gian 14 ngày sau khi đăng ký thi nhưng không muộn hơn 48 giờ trước ngày thi, thí sinh sẽ được hoàn lại 75% lệ phí thi. Hoặc, thí sinh cũng có thể yêu cầu đổi ngày thi nhưng cần nộp thêm phí hành chính bằng 25% lệ phí thi. 
  • Nếu thí sinh hủy thi Aptis ESOL trong vòng 48 giờ trước ngày thi, thí sinh sẽ không được hoàn lại lệ phí thi hoặc đổi ngày thi, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ. 

TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Nếu thí sinh hủy thi Aptis ESOL ngoài các mốc thời gian được nêu trên đây và/hoặc vắng thi, thông thường việc hoàn phí và đổi ngày thi sẽ không được chấp nhận. Tuy nhiên, thí sinh có thể yêu cầu hoàn phí hoặc đổi ngày thi nếu có giấy tờ chứng minh hợp lệ liên quan tới các trường hợp ngoại lệ, như sau:

  • thí sinh hoặc người thân trong gia đình thí sinh gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng 
  • người thân trong gia đình của thí sinh qua đời
  • thí sinh gặp tai nạn/chấn thương – là nạn nhân của các loại hình tội phạm hoặc tai nạn giao thông

Thí sinh phải gửi yêu cầu giải quyết trường hợp ngoại lệ cùng với các giấy tờ chứng minh liên quan (xem phần Giấy tờ chứng minh bên dưới) bằng văn bản tới đơn vị nhận đăng ký thi của mình trong vòng bốn tuần sau ngày thi. Các yêu cầu giải quyết trường hợp ngoại lệ không có giấy tờ chứng minh hợp lệ sẽ không được xem xét.

Nếu yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ được chấp thuận, thí sinh sẽ được hoàn lại 75% lệ phí thi hoặc được đổi ngày thi nhưng cần nộp thêm phí hành chính bằng 25% lệ phí thi.

Nếu yêu cầu xem xét trường hợp ngoại lệ không được chấp thuận, chính sách hủy thi và hoàn phí Aptis ESOL thông thường sẽ được áp dụng. 

GIẤY TỜ CHỨNG MINH 

Theo quy định, thí sinh có yêu cầu hủy thi hoặc hoàn phí sẽ cần cung cấp các giấy tờ chứng minh liên quan dưới đây cho các đơn vị nhận đăng ký thi (ví dụ: tổ chức hoặc trường học):

  • bản sao hóa đơn lệ phí thi 
  • giấy tờ chứng minh liên quan nêu rõ nguyên nhân (trong trường hợp yêu cầu giải quyết trường hợp ngoại lệ):

     - giấy xác nhận y tế – bệnh án có chữ ký và đóng dấu của bệnh viện hoặc bác sĩ có thẩm quyền 
     - báo cáo xác nhận của cơ quan công an, giấy chứng tử hoặc các văn bản chính thức khác.

Xin lưu ý quy trình hoàn lệ phí thi có thể kéo dài từ sáu đến tám tuần và khoản lệ phí được hoàn lại chỉ được xử lý thông qua phương thức chuyển khoản ngân hàng tới các đơn vị nhận đăng ký thi.