©

British Council

Aptis ESOL Nâng cao là bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh tổng quát bao gồm bốn kỹ năng, đánh giá trình độ thành thạo ngôn ngữ từ B1 đến C2 theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR).

Các phần thi của bài thi Aptis ESOL Nâng cao sẽ có mức độ nâng cao hơn và được thiết kế để phân loại nhóm thí sinh có trình độ C1 và C2.

Aptis ESOL Nâng cao đánh giá cả bốn kỹ năng ngôn ngữ – Nói, Nghe, Đọc, Viết – cũng như khả năng sử dụng Ngữ pháp và Từ vựng. 

CẤU TRÚC BÀI THI APTIS ESOL NÂNG CAO

HỢP PHẦN 

THỜI GIAN (PHÚT)

ĐIỂM SỐ

SỐ LƯỢNG CÂU HỎI

Ngữ pháp và Từ vựng

25

0 - 50

50 câu hỏi 

Nói

10

CEFR B1 - C2 /0-50

4 phần

Viết

45

CEFR B1 - C2 /0-50 

4 phần

Nghe

30

CEFR B1 - C2 /0-50 

28 (+/- 4) câu hỏi

Đọc

60

CEFR B1 - C2 /0-50

4 phần

Tìm hiểu thêm về Cấu trúc bài thi Aptis ESOL Advanced Candidate Guide (PDF)