Logo with text on white background, with text HOZO Ho Chi Minh City International Music Festival 2023
©

Courtesy of HOZO International Music Festival

Thế hệ các chuyên gia, nhà sáng tạo và doanh nhân tương lai của ngành âm nhạc Việt Nam sẽ tham gia một chương trình trao đổi học tập và nghiên cứu mang tính đột phá.

Chương trình sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo trong ngành âm nhạc từ Vương quốc Anh và Việt Nam để xác định các lĩnh vực mà nguồn tài trợ và hỗ trợ trong tương lai có thể giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Bốn lĩnh vực trọng tâm chính gồm: sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, biểu diễn trực tiếp và kỹ thuật số. Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày và thảo luận tại Diễn đàn trao đổi âm nhạc (MEF) thuộc Hội thảo Hozo vào tháng 12 năm 2023.

Thông tin về các đối tác 

Hozo là một hội thảo và lễ hội âm nhạc thường niên, tập hợp các nhà lãnh đạo trong ngành để thảo luận về các vấn đề quan trọng của quốc gia và khu vực; cũng như giới thiệu tài năng Việt Nam và quốc tế tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hơn 200.000 khán giả.

Cách thức tham gia

Diễn đàn trao đổi âm nhạc Hozo 2023 sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 2023.