Chúc mừng các dự án nhận tài trợ từ Quỹ Hỗ trợ Hợp tác Đối tác Toàn cầu Vương quốc Anh - Việt Nam với tổng giá trị tài trợ là 670.000 bảng Anh.

Giai đoạn 2021–2024: Tám dự án tập trung vào ba ưu tiên phát triển giáo dục đại học của hai quốc gia:

  • Lãnh đạo và Quản trị trường đại học – Lãnh đạo giáo dục đại học vì hòa nhập xã hội và cân bằng giới
  • Nâng cao chất lượng chương trình giáo dục đại học Việt Nam và phát triển liên kết đào tạo theo hướng công nhận quốc tế
  • Tiến tới sự xuất sắc trong dạy học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức

Giai đoạn 2022 – 2025: ba dự án hợp tác tập trung vào nội dung chuyển đổi số trong trường đại học.