Core skills 1
Core skills 1

Giới thiệu chung 

Hội đồng Anh tin tưởng rằng cách thức tốt nhất đầu tư cho thế hệ trẻ là chuẩn bị cho các em tâm thế tốt nhất để bước vào tương lai. Bằng cấp và kiến thức tuy vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng không phải là đủ để có được một tương lai thành công. Hơn thế, các bạn trẻ cần phải và xứng đáng được có cơ hội phát triển con người toàn diện, sáng tạo và có tư duy phân tích tốt, để chuẩn bị tham gia vào thị trường lao động và định hình tương lai của bản thân mình cũng như xây dựng cho các thế hệ tương l

Dự án phát triển kỹ năng cơ bản cho học sinh là dự án của Hội đồng Anh sẽ được thực hiện trên toàn cầu, dự án hỗ trợ hệ thống giáo dục các nước thông qua phát triển chuyên môn cho giáo viên và lãnh đạo nhà trường, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực phát triển kỹ năng và năng lực cơ bản cho học sinh.

Hội đồng Anh đã nghiên cứu và phát triển sáu kỹ năng cơ bản sau:

  • Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
  • Trao đổi và hợp tác
  • Sáng tạo và tưởng tượng
  • Tinh thần công dân
  • Công nghệ thông tin
  • Lãnh đạo và phát triển năng lực cá nhân 

Tài liệu về dự án:

Các trường quan tâm và muốn đăng ký tham gia dự án, vui lòng liên hệ trực tiếp với cô Vân Trần, Cán bộ Ban Phát triển và Xã hội, Hội đồng Anh tại email van.tran@britishcouncil.org.vn để tham gia các khóa tập huấn trực tiếp hoặc truy cập trang website của dự án để tham gia các khóa học trực tuyến.