Aptis đánh giá những kỹ năng Anh ngữ theo nhu cầu của bạn. Bài thi mang tới cho bạn sự linh hoạt, bạn có thể lựa chọn kiểm tra đánh giá toàn bộ các kỹ năng gồm Đọc, Viết, Nghe và Nói cùng lúc cùng với cấu phần kiểm tra bắt buộc (Ngữ pháp và Từ vựng) hoặc chỉ kiểm tra một kỹ năng duy nhất là Viết. 

Tìm hiểu về bài thi Viết Aptis

Có bốn phần trong bài thi Viết Aptis. Các bạn sẽ làm bài thi dưới dạng điền mẫu đơn, tương tác bằng cách viết trong các cuộc hội thoại trên các phương tiện mạng xã hội và viết thư. Tất cả các phần của bài thi Viết đều được chấm bởi các giám khảo của chúng tôi. Bài thi Viết Aptis kéo dài 55 phút, thời gian dưới đây cho từng phần chỉ là gợi ý của chúng tôi dành cho bạn. 

  • Viết từ (Trong phần đầu tiên của bài thi Viêt, bạn sẽ hoàn thành một mẫu đơn bằng cách điền thông tin. Trong phần này, bạn sẽ không cần viết ở dạng câu mà chỉ cần điền các từ. Thông thường, bạn nên bỏ ra không quá 3 phút cho phần này.)
  • Viết đoạn văn ngắn (Phần thi thứ hai một lần nữa sẽ ở dạng điền mẫu đơn, tuy nhiên bạn sẽ cần viết thành câu. Bạn nên bỏ ra không quá 7 phút cho phần này.) 
  • Viết ba phần của một đoạn hội thoại, tất cả các phần đều cần hoàn thành (Trong phần này, bạn sẽ được đặt trong hoàn cảnh tương tác theo hình thức mạng xã hội. Bạn sẽ nhận được ba câu hỏi để trả lời trong đoạn hội thoại đó. Bạn nên bỏ ra không quá 10 phút cho phần này.)
  • Viết văn ở dạng thông thường (informal) và trịnh trọng (formal) (Trong phần này, bạn sẽ viết một bức thư thông thường cho một người bạn và một bức email trịnh trọng gửi tới một người chưa quen biết. Cả hai bức thư đều có mục đích thông báo một sự thay đổi. Bạn nên bỏ ra không quá 20 phút cho phần này).

Làm thử bài thi Viết Aptis ngay  tại đây.

Ý nghĩa của kết quả bài thi Aptis 

Bạn sẽ nhận được kết quả tham chiếu theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Kết quả bài thi sẽ thể hiện mức trình độ của bạn theo Khung CEFR (từ A1 đến C hoặc đến C2, tùy thuộc vào loại hình bài thi Aptis bạn lựa chọn) cho từng kỹ năng. Nếu bạn làm bài thi cho 4 kỹ năng, bạn sẽ nhận được mức trình độ CEFR tổng quát và điểm số theo thang từ 0-50 cho từng kỹ năng. 

Nếu bạn sử dụng bài thi Viết Aptis để đánh giá và kiểm tra các thí sinh/giáo viên/học sinh tại tổ chức hoặc cơ sở đào tạo, vui lòng liên hệ với đội ngũ phụ trách bài thi Aptis của Hội đồng Anh để được thông tin chi tiết hơn về quy trình. 

Thông tin liên quan